NIVEDA.INFO
Преводи и легализация
Езикова школа
Консултации
Translation in over 40 languages, legalization of all types of documents, specialized training - language and qualification, extensive employment possibilities.

УСТЕН

1. Консекутивен
2. Синхронен

ПИСМЕН

1. Информация за нови продукти
2. Международни стандарти
3. Лични документи
4. Рекламна информация
5. Бизнес кореспонденция, договори, сертификати, документи
6. Документи за участие в конкурс
7. Художествени произведения
8. Субтитри
9. Научни статии
10. Нормативни документи
11.Други

1. Административни документи
2. Дипломи и академични справки
3. Документи от съд и прокуратура
4. Банкови документи
5. Медицински документи
6. ДругиКурсът по италиански език е предназначен за изучаващи италиански език. Базира се върху модерни и новаторски методологични принципи, благодарение на които курсистът лесно и бързо придобива знания, с които може да осъществи комуникация в реални ситуации.


В курса се представят особеностите на разговорната реч, като се стимулира комуникативната компетентност и постепенно се разчупва говорната бариера на курсистите. В увлекателен вид се представят граматичните особености на съвременния италиански език чрез въвеждащи диалози.


Курсът може да стартира от начално ниво или да представлява квалифицирана подготовка.


italiano 1

Представлява първа част от условно разпределените три части на курса. Предназначен е за курсисти без каквито и да е познания по италиански език.


Комуникативните умения, които развива първата част позволяват поздравяване, представяне, запознаване, искане и даване на информация (телефонен номер, адрес, езикови познания), отправяне, приемане и отхвърляне на покана, говорене за свободното време, описание на място, искане на информация, изразяване на вкусове и предпочитания, отправяне на благодарност, поведение в ресторант, в хотел, в магазин, разказване на случки от миналото, разговор за работа...

Граматичните единици, които се представят чрез текстовете са:

 • италианска азбука – основни правила за писане и четене, особености на италианското произношение
 • лични местоимения подлог; глаголи avere, essere
 • определителен и неопределителен член
 • съществително и прилагателно име – род и число
 • сегашно време на правилните и неправилните глаголи, възвратни глаголи
 • индикации за време и за място; посоки
 • местоимения – пряко и непряко допълнение
 • предлози
 • форми и употреба на минало свършено време

italiano 2

Втората част е предназначена за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения.


Комуникативните умения, които развива втората част позволяват разговор за семейството, изразяване на предпочитания, построяване на разкази и описание на случки и ситуации в минало несвършено време, изразяване на съгласие и несъгласие, предлагане, отхвърляне и приемане на помощ...

 • притежателни местоимения
 • форми и употреба на минало несвършено време
 • въпросителни местоимения
 • форми и употреба на условно наклонение
 • прилагателно име – сравнителни степени
 • относителни местоимения
 • индикации за време и за място;

italiano 3

Третата част от системата е предназначена за курсисти в среден и напреднал курс. Усвояват се езиковите особености на италианския език чрез учебни единици и упражнения към тях.


За развиване на комуникативните умения се предлагат разговор за езика, отправяне на извинения и отговор на такива, изразяване на учудване и недоверие, молба за обяснение и отговор на такава, даване на позволение и изразяване на толерантност, схеми за искане на различна информация и подаване на съответни индикации...


Граматични единици:
 •  
 • форми и употреба на минало предварително време
 • комбинирани форми на лични местоимения пряко допълнение с лични местоимения непряко допълнение
 • условно наклонение
 • бъдеще време – изрази за време със сложно бъдеще време
 • подчинително наклонение – употреба и времена
 • съгласуване на времената
 • деепричастие, инфинитив
 • пряка, непряка реч

Цената за едно ниво е 250 лв. за 30 учебни часа, като един учебен час е 40 минути. По желание на курсиста, те могат да бъдат взети на десет урока по 3 учебни часа или на 15 урока по 2 учебни часа.


Обучението може да бъде индивидуално, групово, в офис или on-line


Контакти


Skype Me™!